Макар в договорите ви да са включени много незаконни задължения, всяка фирма за бързи кредити има право да ги претендира, тъй като сключеният договор обвързва страните по него. За да прекратите тази обвързаност вашият път за защита е спорът да се разреши от съда.

Ако нарушението на закона е много драстично, съдът ще обяви договора за кредит за  изцяло нищожен /т.е. за невалиден, все едно не е сключван/ и в тази хипотеза ще дължите да върнете само главницата, това е сумата, получена като кредит, без да сте задължен да плащате лихви, неустойки или такси. Ако вече сте платили кредита изцяло или пък сте заплатили сума, по-висока от стойността на главницата, имате право да предявите иск да ви се възстанови сумата, изплатена от вас над главницата.

пример: взел сте кредит от 1000лв., по договор дължите 169 лв. лихва и 1000лв. за неустойка или за пакет допълнителни услуги и др. /виж „типични нарушения на фирмите за бързи кредити“/. Ако договорът бъде обявен от съда за нищожен, то вие ще дължите само взетите в заем 1000лв. и няма да дължите останалите 1 169лв. Ако вече сте ги заплатил, то с помощта на кантората можете да си възстановите тези 1 169лв.  Ако сте заплатили частично кредита със сума над главницата от 1000лв., да кажем сте платили 1 500лв., то имате право да заведете иск да ви се възстановят 500лв.