Когато в договора ви за кредит срещнете някои от изброените по-долу уговорки, това означава, че фирмата за бързи кредити е нарушила закона и договорът ви може да бъде обявен за изцяло или за частично нищожен и по-този начин да се освободите от част от дълга, а ако вече сте го заплатили – да си възстановите надвзетото:

Начисляване на неустойка за неосигурено обезпечение чрез поръчител, банкова гаранция и др.

Заплащане на възнаграждение на дружество поръчител или начисляване на такса „Гарант“

Заплащане на възнаграждение за допълнителни услуги.

Заплащането на различни незаконосъобразни такси:

а/ такса за експресно разглеждане на искането за кредит;

б/ такса „ангажимент

в/ такса за оценка на риска;

г/ такса за извънсъдебно събиране на просрочен кредит – за посещение на място, за телефонни разговори и други подобни;

д/ такса за домашно посещение или на друго удобно място за събиране на вземанията по кредита;

е/ такса „предизвикан риск“, дължима при неподновяване на застраховка;

ж/ такса за удължаване на срока на договора;

з/ такса за промяна на падежна дата;

е/ договорната лихва надхвърля 20 % при обезпечените кредити или 30 %  при необезпечените кредити

и много други.

Забележка: това изброяване не е изчерпателно. То служи само за Ваш ориентир, за да разберете, че с правата Ви на потребител е било злоупотребено. Възможно е вашият договор също да бъде признат изцяло или частично за нищожен от съда, дори в него да не е включено някое от изброените нарушения.