Делото може да ви бъде напълно безплатно, ако сте финансово затруднени – това означава да получавате трудов или друг месечен доход под или равен на минималната работна заплата, изобщо да не получавате доход или ако доходът ви надхвърля размера на минималната работна заплата, но имате разходи за лечение на заболявания – на Вас, на членовете на семейството Ви, разходи за наем или за издръжка на малолетно/и и/или непълнолетно/и дете/деца и др. подобни. За да не извършвате разноски по делото е необходимо да бъде направено изрично искане до съда, придружено с декларация за финансовото Ви състояние по образец (изтегляне на образеца), в която подробно е разяснено как трябва да бъде попълнена. Попълвайте я внимателно, тъй като носите наказателна отговорност за неверни данни. Верните отговори отбелязвайте с „Х“, а тези отговори, които не отговарят на положението ви оставяйте празни /непопълнени/. Оригиналът на тази декларация трябва да бъде изпратен на адреса на кантората ми: град София, п.к. 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 1, ет. 5, ап. 14.

Съдът, разглеждащ делото ви може да прецени:

а/ да ви освободи изцяло да заплащате дължимите по делото държавни такси и възнаграждение за вещо лице – в този случай те се поемат от бюджета на съда.

б/да ви освободи само за част от дължимите по делото държавни такси и възнаграждение за вещо лице – в този случай те се поемат частично от бюджета на съда и частично от вас. В този случай и при успешно приключване на делото ви, заплатените от вас разноски за воденето му ще ви се възстановят, тъй като съдът ще осъди насрещната страна – фирма за бързи кредити да ви възстанови заплатените разходи по воденето на делото, съразмерно на спечелените от вас искови претенции.

Преценката дали да бъдете освободен от държавна такса и разноски, респ. дали да бъдете частично освободени от тях се извършва от съда. Съдът разглежда различни фактори, като основния е дали сте финансово затруднен /т.е. подлага на преценка доходите Ви/, но също така влияние могат да окажат обстоятелствата дали Вие или съпруг/ата Ви, съответно малолетните или непълнолетните Ви деца страдате от заболяване, какви други разходи имате, колко средства получава Вашата съпруг/а и дали той/тя участва в разходите за домакинството и др. подобни.

Към декларацията трябва да приложите доказателства за декларираните от Вас обстоятелства.

Декларацията за финансовото Ви, семейно и имотно състояние може да изтеглите от тук: Изтегляне

Указания какви документи трябва да приложите към декларацията може да изтеглите от тук: Изтегляне

Отказът на съдът да Ви освободи от държавни такси и от разноски подлежи на обжалване пред по-горестоящият съд. В този случай следва да заплатите 15 лв. държавна такса за обжалването.